حکم کدخدایی مشهدی منصور حیدری پبدنی و ملاروزعلی ناصری پبدنی از سوی حکومت بختیاری در سال 1313 شمسی

 نامه نشان دار با نشان شیر  خورشید سرخ ایران که نشان حکومتی وقت بود.  

  وزارت داخله

( حکومت بختیاری )                             بتاریخ : یکم فروردین سال 1313

                                                    نمره (شماره ) 5

عموم حضرات ریش سفیدان و رعایای پبدنی را رقم می شود چون برای سرپرستی  امورات و رتق و فتق کارها دو نفر آدم درست لازم داشتید ، اینک عمل کدخدایی را در سنه 1313 به مشهدی منصور و ملاروزعلی واگذار که کلیه صورت مالیات برای شما را کرده ( پارگی و ناخوانایی سند ) { وجوه مالیات را } تحویل اداره مالیه بختیاری داده و قبض رسید دریافت کنند . در کلیه امورات شما از شرارت و دزدی و هرزگی و در تخت قاپو مشارالیها ( پارگی سند) خود دانسته { و } از صلاح آنها خارج نشوند . چنانچه کسی تخلف کند به مورد تنبیه و سیاست قانونی دوچار ( دچار ) می گردد .

                                                               مهر : حکومت بختیاری