رنجوری را گفتند: دلت چه می خواهد ؟

گفت: آنکه دلم چیزی نخواهد .

معده چو پر گشت و شکم درد خاست     سود ندارد همه اسباب راست