پادشاهی ، پارسایی را گفت :

هیچت از ما یاد می آید ؟

گفت : بلی، وقتی که خدا را فراموش می کنم .

هر سو دود آنکش زبر خویش براند     وانرا که بخواند به در کس ندواند