تمدار دل

 

هُمدِلی به مالمون چی تال تَمدار

نَشقینه و وا دووم هُمدُنگ و پر بار

 

مهر دل به یَک بدیم دستانه وُر دست  

وارگهْْ سردِ  تُهنیده  ز غم نَه وارست

 

سُو تیا ، ستین ِدل ، دو گیر زونی  

همدلی ایارِسون سی هونه دونی

 

بِیاین رویم هُمپا چی پار مال ِوَنیم بار

بال ِچشمه سار دل ، پا مهر کهسار

 

ور چینیم  زِ آسمون آستاره هامون

تا نَه جوره شو شَه  رَه به دِلامون

 

ای زنیم تمدار دل ز نَشق کهسار

تا به مهنه ویر خو سی بخت و سی یار  

 

کاشکی کِی١ تمدار تَنی٢ سی بخت ( تهنا)

شیردَنگی٣تی سوزْنْ 4 اِی بَفْتْ به رنگ مینا

     

حسین عبدالهی پبدنی

 

1 = که

٢= بر پا کننده تمدار ، تننده تمدار

٣ = شیر دنگ= نوعی بند پهن ، کم عرض ، رنگارنگ و زیبایی که مهره هایی هم بر آن میدوزند و برای چشم زخم  بر دورادور بهون ( چادر سیاه ) یا اتاق  آویزان می کنند.

4= سوزن ، با سکون واو و نون به معنای سوزنده ، کور کننده چشم در برابر رشک و حسد.