تُرِ تُرنِت مِنه تیشنیم دیاره   

                          سر و لاشم هنی گیله ملاره

ندونم تا به کی تالی ز ترنت

                         تناف گردن چی مو به داره