در تاریخ ١٧ مرداد ٨٨ زردکوه شاهد همایش و گرهمایی فرزندان شایسته سرزمین خود بود . در این روز بچه هایی که دیروز   دانش آموزان دبستان عشایری مولایی  بودند و مردان بزرگ و صاحب منصب و تحصیلکرده امروز تیره مولاوند طایفه بزرگ آرپناهی بختیاری هستند ، بر سینه ستبر زردکوه  در پای چشمه ساران و آبشار سرد و گوارای شیخعلیخان بختیاری ، سفید خیمه صداقت و نجابت را در برابر جهل و کبر و ناسپاسی، برافراشتند تا کسی را که وظیفه داشت تا به آنان بیاموزد و خود از آنان آموخته بود ، شرمنده نمایند . من معلم که خود را سزاوار این همه طلف و کرامات ایشان را در وجود خود نمی بینم ، دراین روز  در برابر این همه بزرگی و جلال بچه های دیروز خود و مدیران لایق امروز سرزمین خویش و پدران و مادران صادق و لایقشان که در سی و شش سال قبل مرا بر خوان همیشه گسترده خود نشاندند و در سختی ها یاری ام دادند ، سر تعظیم و تکریم فرود می آورم . ...

ادامه مطلب در آینده