شجره نامه تش سلجوقی را برادر ارجمندم جناب آقای مهندس دلاور سلجوقی پبدنی گردآوری و تهیه نمودند که این همت و زحمت ، قابل تقدیر و تشکر فراوان است . نسخه ای از این شجره نامه که به صورت شاخه ای و نموداری تهیه گردیده است نیز در اختیار بنده گذاشته شد . ایشان خواهش بنده را پذیرفتند تا ضمن زحمت دوباره ، شجره نامه تش سلجوقی را مشروح و به صورت جمله بندی و متنی آماده و برای استفاده بهینه در اختیارهمگان قرار داده شود . تا حصول شجره نامه کامل و متنی آن ، از شجره نامه نموداری و شاخه بندی شده جهت استفاده عموم ، نقد و بررسی و یا اصلاحات احتمالی توسط خوانندگان و صاحب نظران ارجمند همنبار در این وبلاگ قرار داده می شود .