پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

آپرویز کریمی بابا احمدی به حق پیوست

آپرویز کریمی بابا احمدی پبده و پبدنی

... اول پاییز بید. تلفنم زنگ خرد. پشت خط گد: مو پرویزم! ایشنیم؟ گدم: بوخش! به جا نیارم کو پرویز؟ اهواز...!گد: چنداری... ! گدم: به ویرم نیای ولا! گد: آسیه آباد...! آقای عالی پور بوو بی پروین...! 
گدم: پرویز قهرمان؟ دو میدانی و ورزشگاه مسلیمون و ...؟ 
گد: هری! قندا دشلمه حبه گپ و ... 
منه هونه فریادم بلند وابید: خورزمار عزیزم!!!!!!!!!!!!!
او هم ز او طرف خط تلفن و ...
گدم: به خارجی یا منه کشوری؟ گد: دیمه! زادگاه خوم بوم و باوام! بیشتر دل خش وابیدم و ... گدم : الان ایام تیت! گد: نه! جاته بگو مو ایام.
دو روز بهد گرد کوشاسه تینید منه سرم و اوید به هونه. هونمه پر ز شادی و روشنایی کرد. گدیم و هندستیم ز ویرامون و کارامون و ... یه غا هم گرهوستیم به یاد دایل و بویل که دیه بینمون نبیدن. 
آپرویز کریمی بامدی کر شایسته و بزرگوار آلفته و نوه آحیدر بامدی بید. چند ساعت بیشتر تیم نواستاد و قول داد که اروه و اورگرته و ارویم دیمه و یه برنامه انیم و ...بهد 42 سال دیری ز ایران و تبار بختیاری و فامیل چونون قشنگ به زوون خومون 
صحوت کرد که آمختم کرد. ز مو و خیلیای دیه بهدر و قشنگتر و بی خطا صحوت کرد. دلمه بیشتر و بهدر ز نیاترس برد. دل خش بیدم که بهد یه عمر دووارته دیدمس اما حیف که خس نوید و پیکر پاک و نازنینس اویده سی دیمه و ...
به ویرس به غم و سیاهی نشستمه و به یاد خوی یاس کتل دلمه ورازنیدمه و ساز چپ بغضمه به صدا دروردمه ...
دلم سی تنگه...
بووم خورزا بامدی یل بید و وا آلفته خورزمار بید. چرویز هم خورزمار خوم بید و یه تیکه ز لاشم... روونس شاد با!

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۸:۳٢ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم