پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

نخرده، لیر گرمی ...

... باد ز لیک بردا لیر، جور دم کارد به لاش آدم اخرد و سوزس منه مزگ استخون انشست. دندونام سر یک نی واستادن و لاشم رکمون ازید. صدا به یک خردن دندونام جور صدا خردن تدرگ باهاری به پشت دیگی که منه غاش دم ریس کردن بید. دک و لرس لاشم هم جور بهیگ بازندوکم کرد بی که تالس به دست خوم نبید و ... لیر تاریک و سرد بید. منس رچ زیدم.

دالو ماهپاره تا دید که رکمون ازنم و ... چمته منه چالنه تیفکنید و چن تا چلوله ناهاد ریس و هف کرد بس تا تشس گهرست و دیندا هم هیوه ناهاد ریسون و به بال جووس لا زید بس. تش یه هو بلاز اوید. لیر روشن اوید و گرم و کم کم رکمون مو هم تموم وابید و ...

لاشم که گرم وابید، گسنه ای اوید واپیش و اشکمم وست به غرو غور و ... خیلی پیت اوردم و ریم نی بید که بگوم گسنمه...

دالو ماهپاره نیشت بم گد: ستین چته؟ هی جابجا ابووی و منی اخوی یه چی بگوی و نیگوی و ... خا بگو چته؟

سرمه وندم وازیر و خواستم بگوم که خُس گد: ستین! ز قدیم گدنه که نخرده لیر گرمی! ار یه لیر گرمی چی یو داشته بووی بهدر ز نخردنه و گسنه ایه! گسنته؟ یه دم خوته وادار تا یه نون هف تنگری سیت ایارم تا نوش منه جونت بکنی...

اَو وست به دُهونم که هلا نون هف تنگری اخورم و ...

 (ستین بختیاری)

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۸:٢٢ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٧ فروردین ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم