پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

دوز ویل لالی و پهرستن رضی خان باوادی ...

... کر بی دا اخو و دل نترس و چار گرداله به اشکم که روه نهنگس! سر کشیدن و نیشتن منس و پهرستن زس خه دیه شیر زرد اخو! مر خشخاریه! مر کار هر کسه! ...
لر به غیرت وابیدم و دیالمه سفت بستم و کوشامه ورکشیدم و بنداسه تنگ کردم و رهدم به سی دوز! گُم به گُم که به دوز نهنگ ابیدم ز دوز و دغز بیشتر به تیام اوست. نرسیده به پل حج حیدر اسیوند، زونیام شل اوید و دلم وست به تپ و توپ! دوز و دغز نبید که یه چه بی ته بید که تا تی کار اکرد به تهس نی رسید! ز راستی دوز ویل بید و خوو نومی ریس ناهادن بی! دوز جندمی ...
یه گُم منده گِر زیدم و واستادم. تیام سیاهی رهد و زونیام شل و دلم به ترات منه سینه! نفسم که جور اسب سواز باز جور باد سر کینو آر وبر ابید...عرخ ز نُک سر تا پنگه پامه یه شو کرد بی ...
او تکِ پهل حج حیدر، خسرو واستاده بید و هی بم اگد: بیو! نترس! ... به لم منیهر! بنیهر به مو و به دو بیو و ...
پهل حج حیدر سمنتی و باریک بید و هندا یه گز پهنا داشت. نه به خسرو نیشتم و نه به کُه و ... دونیدم و یه هو دیدم منه بغل خسرو هدم...
زونی زیدم و گدم: کر بی دا، دل نترس، چار گرداله به اشکم، شیر زرد و ... رضی خان باوادی بید که وا قظار و حمایل بسته ز تنگ دوز ویل غیل پهرست و گم زید و زس گدشت! رضی خان بید که ترست و دل داشت و چار گرداله به اشکم داشت و نترسی و ... شیر پیایی چی رضی خان کجه که منه هوا پهرست و ز دوز ویل رد آوید و مو کجه که ز سر پهل حج حیدر هم نترم رد وابووم! رد آویدم اما وا ترس و ارس و ...
جا درودن کچه پا رضی خان به گهره نشونم دادن که کچه پاس زهمی وابید بی و سرمه ناهادم سرس و زیارتس کردم و بو ناهادم بس... 
هر سا اروم لالی وا یه سر بروم به دوزویل تی پل حج حیدر اسیوند و جا پرواز رضی خان باوادی و زیارت اکنم... روونس شاد!
دوز ویل مندیر یل منده به لالی- تا بیا چی رضی خان شیر شلالی

(ستین بختیاری)

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٠ فروردین ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم