پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

سال نو و مو و کر تاتم و جیو شریکی و ...

.. سی سال نو رهدیم به مال. خوم و منوچر کر تاتم ،قرار ناهادیم که وا با یک هونه به هونه بگردیم. او زیر شولاری پاس بید و مو شولار شهری. مو جیو داشتم و هو بی جیو بید!

منوچر گد: ستین یکی ز جیوات سی مو و یکیسون هم سی خوت! مو هم گدم: باشت! جیو چپم سی تو راست هم سی خوم...
هونه دیمی بید که یه چی منه کوش پا چپم هده و رهده زیر کچه پام هی اچمنم! کوشمه کندم، دیدم گندم برشته و کلخنگن و ...
به منوچر گدم: های کر جیو تو سیلا وابیده و چیات رهسستنه! 
منوچر گد: جیو مو؟ 
گدم: هیم جیو چپ مو که دادمس به تو که ...
منوچر گد: ای به ناشادی! په مر نی بید بم بگوی که جیوت سیلاهه؟ بهر مو همسون رهسستنه؟
گدم: ندونم...
اوید و دست ناهاد سر جیو مو و جیو خس و گد: ابینی! جیو تو تنگ و پره و ز مونه بدبخت شل و هالی! شانسم ز عید و گندم برشته و مویز و کلخنگ و ... همه وا رون به کوری؟
گدم: منوچر هر چه جم کردیم دیندا انشینیم و بهر سون اکنیم! غصه مخور گووم!
منوچر یه تالی جست و بست سر مچ پا چپم و گد: ابندمس که هر چه رهسست نریزن به در تا دیندا اسو تاله واز اکنیم و ادراریم سون...
هونه دیندایی نه که رهدیم، جیو راستم ز بالا پِک اوید بی و پاگه لنگ شولار چپم هم باد کرد بید تنگ! ...
تا اویدیم به هونه، زینه تاتم گد: ستین په شولارت سی چینونه؟ په یو چنه منه جیوت؟ چه منه پاگه شولارته و ... بس گدم. ناهاد واهنده ...
کوشمه دروردم و منوچر یه دسمال پهن کرد زیر پام و تاله گشید... یه هو گندم برشته و کلخنگ و بن و مویز و گندم موری و تمته و ...بید که سرزیر وابید منه دسمال... یادس بخیر! جیو شریکی هم داشتیم ...

(ستین بختیاری)

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢ فروردین ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم