پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

کهمیر (kohmir)

«بَردِلا» تی چاربون بید. هندا پسین خَو گرهدس. به «بارون» کر گووس گد: بارون! سرم درد اکنه! ویرت به چاربون بووه نرن منه غله ها تا یه غا تیامه گرم بکنم! نگری به بازی و و فغری؟ تیته ز چاربون نگری تا ...

بردلا پا یه برد خَو بردس و بارون هم دوون پا تاتس رهد به هف دل خَو! چاربون هم رهسستن منه شکرته کا قوات و غله سه خردن و سُم کو کردن. ز مال زوالی هور رهد سی قوات که چاربون غلته خردن و ...

قوات به غیر کش خُسه رسون و چاربونه ز منه غله کرد به در. قال و قیل قوات بارونه ز خَُو بیار کرد اما بردلا لنگ هم نه جمنید و بیار نوابید. کا قوات بردلانه نید اما بارونه دید و ناهاد ز دینس. قوات به دَو و بارون به جسته!چن جا بارون ز ترس هی منه کلورا تُر و گلو خرد و ورستاد. قوات سالخرده به بارون جغله نرسید. هیم جور که قوات ز دینس ادونید و بس نی رسید، ز سر غیز هی الا نرفینس اکرد: ای کُهمیر زنات! کُهمیر نهلاتی! کهمیر بت به شونا! کهمیر تنگ چلت زنا! کهمیر زیده... همس کهمیر منه زونس بید و ...

بارون سر بی کله و پا پتی و لاش پر کلور و هار رسی به مال. تا رسید هی اغارنید. داس گد چته؟ بارون گد: قوات ناهاد ز دینم! داس گد سیچه؟ بارون گد: چاربون رهدن منه غلس و ...

داس گد: دایه سیچه هشتی چاربون رون منه غلس؟ په تاتت بردلا کجنه؟ گد: خو بردس و ...زید به غارنیدن و زیر چلسه گرهد...

داس گد: مر قوات زیدته؟ بارون گد: نه دا! نزیدم اما الانرفین بم کرد و گد کهمیر زنا تنگ چلت؛ چونون گد تا کهمیر زیده زیر چلم و دردم اکنه! ای دا دردم اکنه و ...

مو بس گدم: بارون کهمیر یه ناخوشیه! نترس! خشخاری خه نیاهه سی تو! کهمیر... یه هو داس گد: ستین تو دیه نی خو سیمون زون درازی بکنی! قتلته بکن ز هیم چو!

دا بارون اوید جووسه زید وارُه و زیر چلسه نیشت. دید سُهره و چند یه نُک سیزن هم زهمه. لا تگله ها درز جووس نیشت دید یه «هار سه کت» بید که هی اره به لاشس...

هندست و گد: هی بارون کهمیر هیم هار سه کت هونه! دروردس و بارون آرُم گرهد.

اسو دا بارون گد: دا! قدیما به سرِ صیاد و سرِ شکالون، اگدن کهمیر. کهمیر انکه میر کُه، سردیار کُه، شاه کُه ...

اسو بید که مو هم آمخته وابیدم و فهمستم کهمیر ناخوشی نید و ... 

(ستین بختیاری)

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٢:٥٩ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم