پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

سال نو و ...( نوروز)

پیش ز گشتن سال کهنه به سال نو و هندا هف هشت روز منده به نوروز، داییم آمیرز
ا و نوری جون، زینه داییم به به دام سهدی اکرد که پیش ز سالگشت(تحویل سال) تا 
هیشکی به هونمون نویده، ستین نه زیتر بفشن بیاهه هونه مون. 
مو داییمه غلوه اخواستم؛ یه سال که خیلی کوچیر بیدم، روز عید بهداری دام و 
بووم ز هونه زیدم به در و رهدم به هونه داییم. هم سال هو کار و بار دایی خوو
 وابید و نهادنس کد مو که: ستین پاس(قدمس) خووه وُ هر سال وا به نیا همه، 
بیاهه به هونمون. ز هم سو مو واسکه شال و کله بکنم و ایر شو بید، دم صحو 
زی و ایر روز بی، پیش ز سالاگشت، واسکه منه هونه داییم بووم؛ ایر هم 
اخواستم که دیر و زی بکنم دام هل و چووم اکرد وافشنادم. هو وست منه فامیل که
 پا به قدم ستین خووه و چن تا دیه هم ز قوم خویشون مشتری مو وابیدن...
مو هم سی هیم یو قند منه دلم اَو ابید و تی گووم که زم گفتر بید، غلوه فیس اکردم.
 هر سال واسکی به سه تا هونه بروم، نیاتر هونه داییم بید و او دو تا نه دیندا تر 
ارهدم؛ اما واسکی جلدی بروم که هیشکی نروه به هونس که اوسو کار و بارسون
 چاق و به ره نی بید! یه سال که داشتم خومه راست و پاست اکردم که جلدی بروم
 سی هونه ها، گووم که دل پری زم داشت، پوزارامه که غلوه اخواستم سونه بهدار
 کرد؛ هر چه ز دینسون گشتم، نجستم سون، غیرزا پوزارام که بلا وابیدن بی، دیه 
پوزاری نداشتم؛ دام که دونست که کار، کار گوومه بس گد برو پوزارا گووته بیار
 بس بده! مردم تی به رهس هدن؛ خووی نداره... گووم گد مو چه دونم پوزاراسه 
کجه ونده؛ سیچه ز مو اپرسی و ... زید به داد و فریاد و ...دام پوزارا گوومه ز پاس
 درورد و گد بکن سون به پات! پاها گووم گپ بیدن و پاها مو منسون بلا وابیدن. 
یه غا پشم و پنبه اورد نهاد منه پوزاسون که هندا پام بوون ... 
کردم سون به پام اما منستی که بم گم ازنن و هی زم اکنن... وا یو که دام بنداسونه 
سفت هم بست بی باز هم لق ازیدن و کچه پام ز منسون منه ره رهدن ازید به در... 
هر جور بید واسون رهدم ... خواستم زیتر بروم که به سه تا هونه برسم اما 
نترستم بدو بروم چینا ز پا اکهنستن... تا رسیدم نهنگ هونه داییم دیدم داییم و 
زینس دم هوش واستادن و هی رهمه اپاهن . تا دیدنم بنگم کردن و گدن: ستین به 
شادی بیاهی په سیچه دیر اویدی؟ په تو دو تا هونه دیه هم مندیرتن؟ پا وردار ....
ستین بختیاری
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٩:٤۸ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم