پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

تشنه دیدارت هدم چی پینه سی او

تشنه دیدارت هدم چی پینه سی او
سی دلت جا نی گرم، شو نی کنم خو

بال تی، ون زیر پا، سیلی به دل کن
وا یه لو هندی بگش بندی ز ای لو

ستین بختیاری