پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

نقش دل را خودپسندی پاک کرد

نقش دل را خودپسندی پاک کرد
سینه را در بی وفایی چاک کرد

چهره ی شاد و پر از لبخند را
با خط پرپیچ خود غمناک کرد
...

شست رنگ عشق را با آن کسوف
دیده را در روشنایی خاک کرد

...

ستین بختیاری