پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

ها وُ ها کته...

... مو منه مال بیدم، به گوشم خرد که منی یکی بنگم اکنه! ز زیر بهون زیدم به در؛ یادگار ز منجا مال گد: مر گوشات نی اشنن یا زون منه دهونت نید که جواوه خونکاره بدی! گدم: یه بنگی به گوشم خرد اما نه قشنگ؛ پِنگ صدا اود بگوشم اما سیم آشکار نبید که وا خومه! ... رهدم چونتره مال و گدم: خونگار های های های های چا زم اخوی! کارام داشتی؟... گد: ای ها وُ ها کُته! ها... مر کری؟ مر ... ریمه ورگنیدم به یادگار و گدم: یادگار! ها کته انکه چه؟ یادگار گد: تو بنیهر خونکار چا زت اخو اُسو بیو بپرس تا سیت بگوم ...

ستین بختیاری

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۸:٢٦ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم