پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

سزاری مهمون به کول کش...

قوات مسلیمون بید و اداره کار اکرد. پیا مهمون درار و سرفه کش و در هونه وازی بید. هر کی ز مال اوید به مسلیمون، واسکه یه سری هم به هونه قوات بزنه؛ یه چاستی یا شومی و یا چن روزی اِمند. ز مزدس سیس نی مند و همس خرج مهمون دراریاس ابید ... «هر چه آسیو اِدرورد لوینه اِکپنید!»
هرسا یکی سون ناخوش بید؛ یا خرید داشت یا جر ملکی و پاسگاه و دادگاه داشت و ... جاسون منه هونه هو بید. تا اویدن واسکه سوار ماشینن لندوورس بکنه سون و بوره سون دواخونه و دُیدر و پاسگاه و بازار و ... «کا سرس بنه هم بید!» 
گاتاوخت پیل هم کم ایوردن و اگدن: قوات بووم پیل وات نید! ... اسو بید که منه دلس اگد: « تیم کور دندم نرم؛ پیل هم وا بدم!» و دست اکرد به جیو به جاسون اداد و ... وختی هم که کار و باراسون انجم ابید و دیه اخواستن رون سی مال، واسکی بوره سون به گراژ و سوار ماشینسون بکنه و پیل کرایه سونه بده و واستا تا ماشین ووفته وا ره و یه دستی هم سیسون تکون بده و ... یه وخت هم که یه پاره سون ناخوش بیدن یا خسونه به ناخوشی ازیدن که دیه هیچی! واسکه کار و هونه زنده اینه ول بکنه و وا لندوور خوس بوره سون سی مال...
داس همس بس اگد: قواتم اویده به«سزاری مهمون به کول کش»! یه روز ز داس پرسیدم: دا ماهپاره! په سزاری مهمون به کول کش انکه چه؟ 
گد: ای دا! سزاری مهمون به کول کش هم یکی چی کر خوم قوات بید. هونس بال اَوِ رو بید و هر کی اوید به هونس سیر بس اداد اخرد ایر هونس دیر بید شو امند ایر هم نهنگ بید تا نصم دل شو امند اسو که اخواست روه، ز ور کُمِ پرس نترست تکون بخوره و اگد گداره بدل نیدم و ترسم او بورم و ... اسو بید که سزاری بدبخت مهمونه اکرد به کول و ز آو اناهدس زواله و اورگشت. دیه همه آموختس وابیدن بی. ارهدن به هونس و انشستن سر سرفس تا ترستن اخردن و شو که ابید سزاری هم که خوسم آمخته به کول کردن وابیده بی، مهمونه اکرد به کولس ز او انهادسون زواله... هم سزاری آمخته وابید بی به نون مفت دادن سرفه کشیدن سی مفت خرون و کول کردن و مفت خردن و مفت به کول روون و هم یه پاره ز مردم مفت چر و مفت خر بی عار به دست وندن به سرفه دیرون و ... 
دلم سهد هم سی سزاری و هم سی قوات اما یه غا که رهدم منه فرگ دیدم که نه! چینون آدمیلی دل سهدن سیسون خوو نید! خسون خل ابون تا دیرون ری گرده سون سوار ابووهن و خوسونن که نون اسبیده زحمت کشیده نه انن پیش مفت خرون و ...

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٦:٤۸ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم