پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

دیدمک ...

دیدمک
دیدمک گیزم مکن، کمتر بنال
دید و دیدن هات پیت خرده به مال

دیدمک چندی اگوی: تو یک به یک
دیدمک، های دیدمک، های دیدمک!

روز و شو، زون ور دهونت هی شلال
گوشمه کر کردیه آبوی لال
...
چندی هی ای گوی ز پار تا ایسوو
آسمون اِز بنگ تو رنگس کوو
هی اگوی دیدم الا زنگی به کُه
ری یه تهد، وا گرز نشسته رُه به رُه
هی گدی ز ره دیر و ناهوار
زو هفین آویده گپ، ز خرد مار
...
هی گدی و هی اگوی ز بار دز
گله، گله، بردن میشون و بز
لشک وبلگانه بریدن، ریشه ها
هشک اویدن ز دم او تیشه ها
گوشمون آمخته و تی مون بکار
دیده و بی دنگ نشستیمه چی پار
...
دیدمک دونم که کارت دیدنه
غم ز ایمانه به دل ور چیدنه
بستیمه ایما دو تا تینه ز دوش
نی دراریم پنبه ها، ایما ز گوش
هی اگوی دیدم که نی بینیم ایما
گاشد ای بینی و ایما بی خیال
دیدمک زون ور دهون بر یه دمون
کمترک زی دیدمک هاته بخون
...
هی بگو! ایما که رهدیمه به خَو
روزمون چی شو هد و شومون که شو
(ستین بختیاری)
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۸:٥٤ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم