پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

هاشت کندن گا و آقاجون و مامان به جا دا و بوه...

... دو سال و چن ماه ز رهدنس به شهر نگدشته؛ بچه یلسه وادار کرده که به خُس 
بگن مامان و به بووسون هم بگون آقاجون... زوون بسته یل گاتاوخت اپلارنن و 
اگون دا و بووه که اوسونه که تیت دا ز دین پلی سون اوریسته و ...
خس هم منه تلویزیون یه گانه دید که هاشت اکند؛ ورگشت به مهمنونس و گد: گاوه 
آدامس می جووه؟
ای نه به شادی سی یه پاره آدمیله ز جاجسته و خو بلا کرده!...
(ستین بختیاری)
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٢:٢۸ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم