دانی ز چه من فتاده ام از پی و پا؟

بیمارم و بی رمق شده بی نم و نا؟

 

 عمری است به آسمان تو مانده دو چشم

آید زتو قدر شبنمی بر لب ما