دیده ام را در رهت کارم به خاک

سینه را سازم به پیشت چاک چاک

 

دل به خون غلتیده تا بینی چسان

خواند از عشقی سراپا پاک پاک