به لاشم درد و غصه هونه کرده

به ای دل جغد لیشی لونه کرده

 

الانرفین پر سوزت گمونم

که قصت کشتن ای جونه کرده