خَو پلا کردم و ویرم چُهمِست
هُشکِلو دل به یه چرتی رُهمست


تپ تپو وست به ری سینه، ز غیز 
وست خو فیچ به لو تا جُهمِست


 (ستین بختیاری)