پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

بنس زیرس، اِوردارس!... بخش 2

ورداشتن( برداشتن، پذیرفتن، خو گرفتن، به خود گرفتن

    تا اسو چینون چینه نه اشنیدم بی و نه دیدم بی! بیگه بنن زیر ماگا؟ مر ابووه؟ اسو بیگ بروه زیر ماگا سیچه؟ که چه کنه؟!...

    به جسته رهدم تی دام و گدم: دا! دا! دام گد: بووم! چته؟ گدم آتهماس به یاریجون گد برو کاخونیار بیار تا بیگ مندالسه بنه زیر گا زرد یاریجون که گوورس مرده؛ مر ابووه؟ بیگ ار رهد زیر گا اسو اِکُشس!  دام گد: هری ابووه، سوو که ایاهه ابینی چه کنه، خوو بنیهر بس تا باورت وابوهه.

یاریجون هم اسبسه زین و بلگ کرد و سوار آوید رهد و کاخونیار وا خوس اورد به مال. کاخونیار تا رسید، گد: پوست گووره کَ کردین بس؟ جلدی بیارینس! زینه یاریجون گد: کاخونیار! ری پل بید؛ یه سی(سگ) دز پوسته برده!

کاخونیار سره جمنید و گد: چاره ناچار وا بیگه بنم زیرس و به پیایل گد: گانه بخونین و یه دیگ او بنین سر چاله گرم وابووه و «تیرtiyar» نوکه هم بیارین سیم و یه ورست و یه کَرسی هم اخوم! بیگه بیارین دم دستم بووه؛...

 

ماگا نه خونیدن سر گل و دست و پاسه وا کرس سفت بستن؛ کا خونیار وریسته نهاد به نا ماگا و آرُم آرم سفتس کرد. گا تاسست و بی هوش وابید. کاخونیار گانه که تاسنید، اسو آفتین جووسه زید وا رُه و دست کرد منه لاش(تن، واژن) ماگا زوون بسته؛ دستس تا به مرک منه لاش گا بید و ...

چند کرت دستسه درورد و ممبا mombaکه به دستس دیسست بی نه ورسایید به لاش بیگ؛ انکه ای بیگ ز خسه و تازه زمار آویده و ...

دیندا دوسه مست نوک پیشکنید به ری ممباها ری لاش بیگ و ناهادس دم پوز گا و وریسته ز نا گا واز کرد. گا یه کمی جم و جیلا کرد و تیانه واز کرد و بیگه دید دم تیس! بو ممبا گانه فریو داد که زاییده و زون ورکشید و بیگه لست. سوری نوک دله گانه بیشتر به بیگ نزیک کرد و مهرس به دلس نشست و ... گا وریستاد ری پا و سر تا پا بیگه گالیس کرد. میا بیگ جور ملا ژل زیده تیس وابیدن بی...

 

بیگه ناهادن زیر گا و لیفسه هم ناهادن منه دهونس و بیگ هم ز خدا خواسته مت زید به لیف گا و شیر خرد...بیگ شیر اخرد و گا هم که سرس به بیگ نی رسید هی اِبُرنید و ... لنگ و لغه نکرد آروم واستاد ری بیگ. زینه یاریجون هم وا دیگس اوید زیر گا. بیگ یه لیفه اخرد و زینه یاریجون هم تند تند سه لیف دیرسه ادُهد ...

گا، بیگه ورداشت به خس...

یو هم منه بختیاری آوید به مثل ز ناهادن بیگ یا گوری دیه زیر گا به جا مند که اگون: پیات ورداشتس! یا: بنس زیرس، اوردارس! ... اورداریس! ...

(ستین بختیاری)

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۳:٠٦ ‎ق.ظ ; شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم