یکینه اخوم تا سِتینم بووه
  وُجاقی به هِندا پسینم بووه

به شوگار شَه، روز تنگی و درد  
زِلُم، آسمونم، زمینم بووه

 پبده و پبدنی