... یه چپه نون پتیر ناهادن لا یه سارغی و گووس بستس به کدس. بهیگ هرساس گله
 گله اریسستن و هی اگریوست. ز جا بلندس کردن و دستسه گرهدن سه درس دادن دو
ر چاله هونه بووس. بهیگ کست وابید و انگستسه زید منه هاکشترا چاله بووس و
 زید ری زون...
سوارس کردن به مایون نیله بوو دووا و وستن وا ره. هونه دووا ری به افتو زنون 
بید اما بهیگ بردن سی افتو درون! ز بُتیم پرگل پرسیدم: بتی! په سیچه ابرنس 
چونون؟ هونه دووا خه چینونه؟!
بتیم گد: آستاره ری به ریس بید؛ تا زوا دُر ابرنس اسو اورگرتن که آستاره بهیگه 
نزنه!
نیشتم به آسمون ... آستاره نیدم!
(ستین بختیاری)