ز دیریتم به دل تش منده بی دی
نویدی تی دلم تا بت کنم ری

تیا مندیر و دل، آشفته، پر تش
به جا هاکشترم بینی، بیو زی