... ناشتایی خرده نه خرده، سیکه(سکسکه) گرهدم. پشت سر یک سیکه اکندم. دل و
 اندرینم اوید منه تیشنیم.نه ترستم چی بخویرم و نه کرکر بکنم. تا اخواستم یه گپی 
بزنم سیکه بیشتر بید تا گپ...
پسین رهدیم به هونه کیچیم ماه بناز و سیکه مو هم سی خُس کار اکرد. کیچیم به 
دام گد : ستین ز کی تالا سیکه اکنه؟ دام گد: ز دم صحو تالا. کیچیم یه غا نازمه 
کشید و بوسیدم و نشوندم کل خس ...
چی نگدشت که یه هو کیچیم ورگشت بم تی همه و به فِریاد بلند گد: ووی ستین! 
سرمه کنامی! سیچه ریالا کلجمه اکنی؟ 
مورشت گرهدم! تیام پیسه وابید! عرخ لاشمه گرهد و گدم: کیچی مو!؟ دو تنگمه 
گرهدم پیش همه و گدم بنیهرین منه تنگم چه ابینین؟ مر مو دزم کیچی؟ مر مو ...
همه زیدن زیر هنده و کیچیم گد: نه بووم تو دز نیدی! دیه خوو آویدی! زونت 
گهشست و سیکت بهرست!
(ستین بختیاری)