این عکس در انتهای دهلیز قلب غار پبده گرفته شده است که خفاش ها در حال پرواز هستند . عکس در تاریکی محض با استفاده از حساسیت بالا گرفته شده است .