تیام بُر نی کنه جونی به پام نید
غریوی مندمه هیشکی وابام نید

منه شهر شلوغ و بی سر و ته
حکیمن پای و درمون و دوام نید