نه ورداشتی ز کولم برد و باری
به ری شونم مَوَن سنگین کاری

نیاتر ای گدن: کافر نبینا!
مسلمون! سیچه سی مو بد اباری؟

(ستین بختیاری)