اخوم امشو دمی بی ساز به وازم
سه پا، چوپینه وا سرناز به وازم

زمندم دی ز سازا راست و هم چپ
به آرنگا دل آوازم به وازم