... تازه خط زیدم بی. چار تا مل که پشت لوم دیدم دیه رهدم منه فرگ که پیا 
آویدمه و وا بروم منه ریگ پیایل و ... خومه گرهدم به سا پیایل و شا به شا سون
 ارهدم. دلم اخواست خومه جا بدم منه ریگ  پیایل میلس نشین. مال زوالی 
ولاتمون عروسی بید و مال ایمانه هم خواستن بی. چوغا نوبفتمه کردم به ورم و
 گیوه ها ملکیمه ورکشیدم و شولار دبیتمه شل کردم ری گیوه هام و کله خسرویمه
 هم ناهادم پشت برگامم و پشت سر پیایل مال وستم به ره سی عروسی. زنگل و 
بچه یل ز کر و دهدر هم به دیندامون به ره بیدن.
منه ره که ارهدیم، تاته کُناری شون به شونم وابید و آروم گد: ستین! چوغاته بدم 
بکنم به ورم و تو هم کت مونه بپوش! دل ز چوغام نیکندم اما دلم هم نوید که ری 
تاته کنارینه به گل بنم. چوغامه دادمس و کتسه گرهدم کردم به ورم. یه غا سیم 
شور بید؛ اما چاره ناچار کردمس به ورم و آفتیناسه ورگنیدم...
دوون میلس اما به ریگ پیایل نشستم بی و گوش ادادم به حرفا پیایل میلس. هوش 
و گوشم به گفت پیایل بید که دیدم ماه گل دهدر تاته کناری بالا سرم واستاده و هی
 آروم اگد: ستین! ستین!... گدم: ماه گل چته؟ تا یونه گدم ماه گل یه هو ریسه کرد
 به میلس و بلند گد: ستین! بووم گد دسمالمه منه جیو کتمه بدم! میلس بی دنگ 
اوید همه نیشتن بم! همه سون فهمستن که کت به ورم ز تاته کناریه. مو هم ز
 نیشت میلس سرد و زرد اویدم؛ دست کردم منه جیو کت و دسمالسه بس دادم و 
رهد. 
چی نگدشت باز ماه گل بالا سرم سوز اوید و دووارته ری به میلس و بلند گد: 
بووم گد تزبیمه(تسبیحم) منه جیو کتمه بدم! سردتر و زردتر ز پیش، تزبیسه 
درودرم و دادمس. به بال شولار دبیتم عرخامه پاک کردم و ...
هی تی تی کردم که ایر ماه گل خواست که بیاهه تیم، جلده روم تی کناری و بگوم
 هر چه اخوی به خوم بگو که یه هو تیم رکست و سه وارته ماه گله دیدم بالا سرم
 ! پیش ز یو که بگوهه و پیایل میلس بفهمن گدم ماه گل باز چه اخوی؟ ای کرت 
بلندتر گد: بوم گد چقومه(چاقویم) منه جیو کتمه بدم! 
دیه جا واستادن و نشست و دنگ ندادن و ... نبید. وریستادم وا پا و کته کندم و 
ری به پیایل میلس گدم: ای میلس نشینون! ای کت که به ور مو بید ز کناریه و 
چوغا که به ورسه ز مونه! منه ره چوغامه گره و کت شورسه بم داد و همه دم 
دهدره افشنه و ... اشنیدن که چه اگد و چه اخواست! ...
ری کردم بس گدم: کناری جلدی چوغا نو بفتمه بکن و کت کهنته بگر! تو خه 
بوومه سهدی هی دهدره افشنی که دسمالمه منه جیو کتمه بدم و چقومه و تزبیمه 
ووو...
هرره هنده وریستاد منه میلس و ... یکی ز پیایل گپ ری به کناری گد: ز تی ای 
جغله نی بینیم که ز تی تو پیا گپ ابینم که وا ای کارت رنگ ریسه زرد کردی و
 دلسه پر ز هین. حقت بید! خوت به خوت کردی کناری!...
(ستین بختیاری)