دلا عمری به دنبالت دویدم
ز هر بستان برایت غنچه چیدم

نمی خواهی دمی با من درآیی
به یک منزل، بر آرم تا امیدم