یه گُم تا پا دلت ره دی نمنده
به منجا هر دو تی هات باره ونده

ز تیگت کِر بگش تا هم دووارته
شوی مه تال دل هامون بونده

(ستین بختیاری)