یه غل آیینه ای، دل داده دستم

به سی دیدار مه، دنیانه گشتم

 

ز کهسارون دل ور آسمون، هی

به هر آستاره ور برچس نیشتم