پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

جو خل کن! هیل خل رو! سامون سرن...

... دل منه دلم نبید که برسم به مال. نهنگا مال که رسیدم دیدم یه کت آدم زیر ره هدنو منستی گر و کش دارن و جر و قال. ز دیر اوردم سون به جا. جلدی ماشینه واداشتم و رهدم تیسون. علی یار گر و جم اکرد سی قوات و چن نفر عم گرهدنس بی. اما قوات پشت سر آدمیل بهدار اوید بی و هیچی نی گد.
علی هی پشت سر یک اگد: جو خل کن! هیل خل رو! سامون سرن!(samoom sern) ...
باقی آدمیل واستادن بی و هی ز یک اپرسیدن :جو خل کن! هیل خل رو! سامون سرن!(samoom sern) انکه چه؟ تا مو هم رسیدم یکیسون پرسید: تو هم خه منی بختیاری هدی! هیم یو اگو چه؟
بسون گدم ایسا به نیا پیایل ز یک سوا بکنین اسو بیاین ز دین انکه منکس...
راستیاس خومم هم غلوه رهدم منه فرگ تا فهمستم! اما هیم سامون سرنس سخت بید سیم...
(ستین بختیاری)

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٤:۱٦ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم