مو وا تو ستینم ز یه ریشه ایم
به جامنده از شیر یه بیشه ایم

به سی بختیاری بهونا گپس
تلی، میه و استیم و یه پیشه ایم