ز پا وَستُم که دی بُر نی کنه تیم 
ز جا وَستُم هنی کََس نی گره ریم

امیدی چی تونی دارم به دنیا
هدی سو ور تیام، گیرا به زونیم