ستین کس نی خریدارت بیو رو!
منی چی نی به ای بارت بیو رو

اگون هر چی اگوی اِز پار و دوشن
کساد آویده بازارت بیو رو!

(ستین بختیاری)