ار گدم حالم خشه، حرفامه تو باور مکن
یا که چالم پر تشه، گرمامه تو باور مکن

ار گدم جفنم پره، مشکم ملامل پر ز دوو
غاش پر وا خرمن و پاخامه تو باور مکن

ار گدم آسیده و دارم یه لیر گرم و نرم
ری پر کوگ دری، خَوگامه تو باور مکن
...
رنگ ریم سهره ایر، خرده ز سیلی سی هوال
برچ برچ و رنگ ای تیهامه تو باور مکن
...