آرمونم نی ورا تا نونم تی
ور کد و بالا شلالت نکنم ری

سی دلم، درمون غم، برچ تیاته
آسمون، آستارهام بند میاته