... چَهِ غیلی نبید اما 6-7گز ابید. چشمه کلِ مال اَوس کم بید و 
کرا اَو دادن گوسندون و حیوون هشار نبید. چه نه پا کُه بالا مال 
کندنس سی جوی گوسندون و حیونون.
قیتاس غلوه قرت بید و فر و فیسی سی خُس داشت. خس به
 خس اگد آقیتاس! دستاس هی به کدس زیده بید و کُلهس 
پشت برگس و ... گاتاوخت که به ره ارهد به سا خس هم 
انیشت و ...
یه روز قیتاس کر آمرداس اوید به مالمون. تا اوید دست به کد 
رهد سر چه جوی و گد: اخوم بنیهرم چه و جوی ایسا جور ایما 
هد یا نه! به نُک پا ارهد. پیایل و زنگل مال ز تهمره گدن: هلا
 بنیهرین که آقیتاس چه نه پسن اکنه یا نه! ...
تا رسید به بال چه پا ناهاد ری برد گیوس لرک خرد وست منه 
چه...
همه دونیدیم و رهدیم. دیدم پیا منه چه دست به کد واستاده و 
اَو هم تا زیر چلاس رسیده. 
آگودرز گد: قیتاس! چه و جوی مال ایما جور مال خوتون خوو هد؟
قیتاس ز ری قیز گد: هلا وخت ای پرسا هد؟ مونه ز ایچو 
درارین!...
وریسته اوردیم و ندیم منه چه. آگودرز گد: سفت بوندس به کدت
 تا بکشیمس! 
قیتاس گد: خوم بوندمس!؟ یکی تون بیاین به لم و بوندینس!
آگودرز گد: جغله په مر دستات وات نید؟! خوت بوندس!
قیتاس گد: مونه اگون آقیتاس کر آمرداس! ایما ز گپ گپونیم و ...
آگودرز گد: بچه یل وریسته بکشین وا رُه و بیلینس هم چو تا ز 
بکی که وست اسو ایاریمس وا رُه! 
چن تا گم ز چه دیر نوابیدیم بی که ز ته چه بنگس اوید: وریسته
 بستم! بکشینم وا رُه!
آگودرز گد: بچه یل قیتاس ز بکی وست! بیارینس وا ره! ...
تر و تلی و یه و دستا شور واستاد کل جوی و اَو زس شُر 
ازید.... دیه نه دستاس به کدس بید و نه کُلهس پشت برگس 
و ...
(ستین بختیاری)