به هندا دار دنیا ای خُمت گل 
به پا دل بستنت، جون ای دُمت گل

تُکا هرسامه وا تالی ز ترنت
گلی بندی به سی نا، ای نُمت گل