همایش بزرگداشت بنیانگذار آموزش کشور، زنده یاد استاد محمد بهمن بیگی در 
دانشگاه آزاد بروجن، روز چهار شنبه بیست و سوم اردیبهشت 94

این افتخار نصیبم شد تا در این همایش شرکت داشته باشم و از محضر استادان و
 فرهیختگان بهره مند شوم و در بزرگداشت آن استاد و معلم بزرگ سهیم باشم. 
در وقتی که در اختیارم گذاشته شد، از خاطرات ارزشمند یاد نمودم و تلاش 
ارزنده و خدمات استاد بهمن بیگی را در سروده زیر بیان نمودم. 
...
سروده ای در گرامی داشت استاد محمد بهمن بیگی
تا کوچ مرا به رفتن آموخت
بر سبزه و گل نشستن آموخت

قیقاچ چو زد کمیت بر دشت
بر گرده اسب خفتن آموخت

اسب کهرم ز پا چو افتاد
آه پدر از شکستن آموخت

کهسار تهی چو شد ز دانش
آموزه جهل، خفتن آموخت

مردی ز تبار ایل قشقا
آمد به میان و گفتن آموخت

سر زد ز افق چو نور بهمن
دلبستگی و ز رَستن آموخت

چادر به فراشت چون کُهِ نور
از جهل سیه گذشتن آموخت
با دیو سیاه و ظلمت شب
جنگیدن ِ چون تهمتن آموخت

در عرصه علم و د انش و فهم
پاشیدن بذر و کشتن آموخت

بر کند ز ریشه دار بی بار
«بر غنچه گل شکفتن آموخت»

افروخت اجاق کور دل ها
سوگند اجاق و پختن آموخت

با تیر گچ و تفنگ تخته
دانستن و خوش نوشتن آموخت

در مکتب بیگ بهمن عشق
«تنها» چو جوانه رُستن آموخت