نه ری چی نون جو دارن نه آسدر
ز هر با ای کنن ری، ای خورن دِر

به هر بادی الرسن چی دل بید
به دنیا چی خسون بی پا و لیش نید