ماهی هفت سین

 

ماهیان را تَنگ در تُنگ بلورین نکنیم  

                    کشته بر روزِ نو و سفره هف* سین نکنیم

 

بد صفایی است که با رقص دم مرگ قزل

                     این چنین بزم نوین در شب دیرین نکنیم 

                                                                

در ره سال نو و پیرعمو نوروزی

                       این چنین روز نو و شادی ننگین نکنیم

 

با تن خسته و در بند و غم ماهی سرخ

                ننگ خود را به دو صد باره که سنگین نکنیم

 

 سنگدل ! چون نگری چشم زلالش پس تُنگ ؟ 

                        شرم بادا که چنین سفره رنگین نکنیم!

 

هف= هفت