پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

فیلم دستمال بازی در نوروزگاه و همایش بختیاری ها در کاخ چهل ستون اصفهان

برای دانلود و مشاهده فیلم اینجا کلیک کنید     

 

 پس از باز شدن صفحه ی فیس نما، بر روی دریافت لینک دانلود و سپس بر روی دانلود فایل کلیک نمایید.

  

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٩:٤٩ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

نخرده، لیر گرمی ...

... باد ز لیک بردا لیر، جور دم کارد به لاش آدم اخرد و سوزس منه مزگ استخون انشست. دندونام سر یک نی واستادن و لاشم رکمون ازید. صدا به یک خردن دندونام جور صدا خردن تدرگ باهاری به پشت دیگی که منه غاش دم ریس کردن بید. دک و لرس لاشم هم جور بهیگ بازندوکم کرد بی که تالس به دست خوم نبید و ... لیر تاریک و سرد بید. منس رچ زیدم.

دالو ماهپاره تا دید که رکمون ازنم و ... چمته منه چالنه تیفکنید و چن تا چلوله ناهاد ریس و هف کرد بس تا تشس گهرست و دیندا هم هیوه ناهاد ریسون و به بال جووس لا زید بس. تش یه هو بلاز اوید. لیر روشن اوید و گرم و کم کم رکمون مو هم تموم وابید و ...

لاشم که گرم وابید، گسنه ای اوید واپیش و اشکمم وست به غرو غور و ... خیلی پیت اوردم و ریم نی بید که بگوم گسنمه...

دالو ماهپاره نیشت بم گد: ستین چته؟ هی جابجا ابووی و منی اخوی یه چی بگوی و نیگوی و ... خا بگو چته؟

سرمه وندم وازیر و خواستم بگوم که خُس گد: ستین! ز قدیم گدنه که نخرده لیر گرمی! ار یه لیر گرمی چی یو داشته بووی بهدر ز نخردنه و گسنه ایه! گسنته؟ یه دم خوته وادار تا یه نون هف تنگری سیت ایارم تا نوش منه جونت بکنی...

اَو وست به دُهونم که هلا نون هف تنگری اخورم و ...

 (ستین بختیاری)

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۸:٢٢ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٧ فروردین ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

خوانش سروده، ویژه ی نوروزگان در همایش بختیاری ها در کاخ چهل ستون اصفهان

دُهُل کو، بکو تا تری ور دهل
ز گِل سر دراورده سوزی و گُل

بکن هف به سازه تو ای میشکال
که شادینه سازت ایاره به مال

به وَروَن تو میناته سوگل به نشم
به بند سیزنت وَن عقیق و ز یشم

کُری ترکه بازی بکن رَو به دَو
به گویل بگو تا وریستن ز خَو

بگو افتوم دشمن ای شوه
زمستون به جسته اُنه ای روه

تشه وا کنیم هم به چاله زنو
بلازی تش و تنگه سی سال نو
پبده و پبدنی
 
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٧:۱۳ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٧ فروردین ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

دوز ویل لالی و پهرستن رضی خان باوادی ...

... کر بی دا اخو و دل نترس و چار گرداله به اشکم که روه نهنگس! سر کشیدن و نیشتن منس و پهرستن زس خه دیه شیر زرد اخو! مر خشخاریه! مر کار هر کسه! ...
لر به غیرت وابیدم و دیالمه سفت بستم و کوشامه ورکشیدم و بنداسه تنگ کردم و رهدم به سی دوز! گُم به گُم که به دوز نهنگ ابیدم ز دوز و دغز بیشتر به تیام اوست. نرسیده به پل حج حیدر اسیوند، زونیام شل اوید و دلم وست به تپ و توپ! دوز و دغز نبید که یه چه بی ته بید که تا تی کار اکرد به تهس نی رسید! ز راستی دوز ویل بید و خوو نومی ریس ناهادن بی! دوز جندمی ...
یه گُم منده گِر زیدم و واستادم. تیام سیاهی رهد و زونیام شل و دلم به ترات منه سینه! نفسم که جور اسب سواز باز جور باد سر کینو آر وبر ابید...عرخ ز نُک سر تا پنگه پامه یه شو کرد بی ...
او تکِ پهل حج حیدر، خسرو واستاده بید و هی بم اگد: بیو! نترس! ... به لم منیهر! بنیهر به مو و به دو بیو و ...
پهل حج حیدر سمنتی و باریک بید و هندا یه گز پهنا داشت. نه به خسرو نیشتم و نه به کُه و ... دونیدم و یه هو دیدم منه بغل خسرو هدم...
زونی زیدم و گدم: کر بی دا، دل نترس، چار گرداله به اشکم، شیر زرد و ... رضی خان باوادی بید که وا قظار و حمایل بسته ز تنگ دوز ویل غیل پهرست و گم زید و زس گدشت! رضی خان بید که ترست و دل داشت و چار گرداله به اشکم داشت و نترسی و ... شیر پیایی چی رضی خان کجه که منه هوا پهرست و ز دوز ویل رد آوید و مو کجه که ز سر پهل حج حیدر هم نترم رد وابووم! رد آویدم اما وا ترس و ارس و ...
جا درودن کچه پا رضی خان به گهره نشونم دادن که کچه پاس زهمی وابید بی و سرمه ناهادم سرس و زیارتس کردم و بو ناهادم بس... 
هر سا اروم لالی وا یه سر بروم به دوزویل تی پل حج حیدر اسیوند و جا پرواز رضی خان باوادی و زیارت اکنم... روونس شاد!
دوز ویل مندیر یل منده به لالی- تا بیا چی رضی خان شیر شلالی

(ستین بختیاری)

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٠ فروردین ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

یه چپه نون پتیر ...

 یه چپه نون پتیر

 یه پیاز، یه غا پنیر

یه پیاله پر دوو

کمه و یه تو ز شیر

 

دلم ای خواست که دام

 به گلینس بنه سیم

به تم پاک تیاس

 بخورم تا که مو سیر 

 

(ستین بختیاری)

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٩:٥٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

به کول خوم، به هور خوم، هیوه برم سی گور خوم...

به کول خوم، به هور خوم، هیوه برم سی گور خوم...
... چاتی، چارزونی نشست بی بال چاله و تی دهد بی به تش و هی لشکا باریک هیوه و چلوله هانه اشکناد و اوند منه تش و خُساخُس هی اگد: به کول خُم، به هور خم، هیوه برم سی گور خم...
نشستم ری به ریس. چونون رهد منه فرگ و منه خُس که مُنه نید؛ ایر دید به ری خس نه اَورد. بس سلام کردم. جواومه نداد و هی اگد به کول خم به هور ...
تا خواست زنو هیوه ونه منه تش، دستسه گرهدم و گدم: واتونم چاتی! چته؟ مر لیوه وابیدیه که هی ختاخُت اگوی و ...؟!
هیچی! چمه! چمچارمه!... وُ هم زنو گد به کول خوم، به هور خوم، هیوه برم به گور خوم!
گئم: انکه چه؟ هی اگوی به کول خوم به ...؟
چاتی گد: هی ستین! آویدمه گیادی(گواهی، گواهی دهنده) دزون! او ادزه و مو وا گُنَهسه پاک کنم و ... پریر، غارتی دست نپاک، گا شیمبارینه دزید و کردس به لَوَر بالا مال. مو هم دیدمس. تا فهمست که دیدمسه، اسو گانه ز منه او لور جابجا کرد بردس به یه جا دیه.
یکی باریک آوید و رهد و گیادی داد به شیمباری که گاته غارتی برد و چاتی هم دیدسه...
غارتی تا فهمست که گیادی دادنه وید تی مو و گد: چاتی دردت منه تیشنیم آبرومه نبری! تو نگو! بیل سرو صداس بخوسه؛ تا اَو ز آسیو جر که وست، اروم و گاسه ایارم و ادمس! مو هم تا شیمباری اوید تیم و پرس کرد، گدم مو نیدم و ...
ایسوو یه ماه گدشته و غارتی هم گانه نه اورد و تا بس اگوم، اگو گا چه؟ چی چه؟ و ...
هلا وا هی خومه سرزنشت بکنم و بگوم که راستی به راستی که به کول خوم، به هور خوم، هیوه برم سی گور خوم...
 
(ستین بختیاری)
 
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٤:٠٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

روز دایل و روز زنگل موارک با!

روز دایل و روز زنگل موارک با!

دایه نیخوم مو یه دنیایی به جات 
دار و نادارم همس ور زیر پات

گرمی دل اِز تو منده پا به جا
آستاره ها همه، بندی نات

(ستین بختیاری)

پبده و پبدنی

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٩:٥٧ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

روز دا و روز زنگل خجسته...

دا

دایه ای مهر خدایی به دلت جا کرده
روز و شو نور الهی به سرت سا کرده

زیر پاهاته بهشتینه خدا کرده به پا 
هر دو دنیانه یه جا، مهر و پشا دا کرده

شیر پاکت به قسم، بهد خدا تی همه کس 
ارزشی بیشتر از خاک دو دنیا کرده

بیشه زار دل دا زاگه شیرون نره
دا وجاقانه ز جون، پر تش و روشنا کرده

دل به سی دیدن دا، چی مه و افتو شو و روز
آسمونانه یه سر، زیر به پاها کرده

دانه از یاد مبر، جای خداته سر گل
او به کهسار بلندیته به هندا کرده

داره تهنا منه دل ویر قشنگاسه ز دا
مینه هر بلگ دلس، هُمدَم و هُمسا کرده

 

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۸:٠٧ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

بلا آویده وُر سینُم، کلو دل

بلا آویده وُر سینُم، کلو دل
سوا، تارسته از دینُم، کلو دل

ز باگوشی مردم اَنجِهِستُم
مو کی آسیدگی بینم، کلو دل

(ستین بختیاری)
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

تا دلم وَست به ویرِس کَهنِست

تا دلم وَست به ویرِس کَهنِست
جورِ توپه ملِ گایی به گلو

ز منه سینه و تُر خَرد به پاس
یه بِلستی به دِلِس مَند زِنو

(ستین بختیاری)

 
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۸:٥٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

ای تش که به جون وسته ز او برچ تیاته ...

ای تش که به جون وسته ز او برچ تیاته

ای زهم به جا منده ز مرزنگ سیاته

سرگشته و آشفته خیالی منه ای دل  

از پیت و کرنجا و ز اَوشون میاته

کُه شوره و سیلو که ابینی تو به کهسار

هرسا منه تی هاچق دلداده پیاته

افتو که ابینی همه روزون ابلیوه

روشن دم پاهات و به چی سا به نیاته

ری شو که به چی قیل اَویده شه و تاریک

از دیلق و کر وسته و او رنگ دیاته

بی دنگ ایر هاچق تو منده به کنجی

ور گیل یه داری و به هلکن ز میاته

«تهنا» به رهت منده کلو، تی ره و مندیر

ار بس نزنی سر، غم و دینس که به ناته

 

 
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ ; جمعه ٦ فروردین ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

خَو پلا کردم و ویرم چُهمِست

خَو پلا کردم و ویرم چُهمِست
هُشکِلو دل به یه چرتی رُهمست
 
 
تپ تپو وست به ری سینه، ز غیز
وست خو فیچ به لو تا جُهمِست
(ستین بختیاری)
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ ; جمعه ٦ فروردین ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

سال نو و مو و کر تاتم و جیو شریکی و ...

.. سی سال نو رهدیم به مال. خوم و منوچر کر تاتم ،قرار ناهادیم که وا با یک هونه به هونه بگردیم. او زیر شولاری پاس بید و مو شولار شهری. مو جیو داشتم و هو بی جیو بید!

منوچر گد: ستین یکی ز جیوات سی مو و یکیسون هم سی خوت! مو هم گدم: باشت! جیو چپم سی تو راست هم سی خوم...
هونه دیمی بید که یه چی منه کوش پا چپم هده و رهده زیر کچه پام هی اچمنم! کوشمه کندم، دیدم گندم برشته و کلخنگن و ...
به منوچر گدم: های کر جیو تو سیلا وابیده و چیات رهسستنه! 
منوچر گد: جیو مو؟ 
گدم: هیم جیو چپ مو که دادمس به تو که ...
منوچر گد: ای به ناشادی! په مر نی بید بم بگوی که جیوت سیلاهه؟ بهر مو همسون رهسستنه؟
گدم: ندونم...
اوید و دست ناهاد سر جیو مو و جیو خس و گد: ابینی! جیو تو تنگ و پره و ز مونه بدبخت شل و هالی! شانسم ز عید و گندم برشته و مویز و کلخنگ و ... همه وا رون به کوری؟
گدم: منوچر هر چه جم کردیم دیندا انشینیم و بهر سون اکنیم! غصه مخور گووم!
منوچر یه تالی جست و بست سر مچ پا چپم و گد: ابندمس که هر چه رهسست نریزن به در تا دیندا اسو تاله واز اکنیم و ادراریم سون...
هونه دیندایی نه که رهدیم، جیو راستم ز بالا پِک اوید بی و پاگه لنگ شولار چپم هم باد کرد بید تنگ! ...
تا اویدیم به هونه، زینه تاتم گد: ستین په شولارت سی چینونه؟ په یو چنه منه جیوت؟ چه منه پاگه شولارته و ... بس گدم. ناهاد واهنده ...
کوشمه دروردم و منوچر یه دسمال پهن کرد زیر پام و تاله گشید... یه هو گندم برشته و کلخنگ و بن و مویز و گندم موری و تمته و ...بید که سرزیر وابید منه دسمال... یادس بخیر! جیو شریکی هم داشتیم ...

(ستین بختیاری)

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢ فروردین ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

موزه ی پبده ( درگاه عکس و مطالب در باره ی موزه ی پبده)

درگاه عکس و مطالب در باره ی موزه ی پبده

با هماهنگی با جناب آقای داریوش پبدنی، مدیریت محترم موزه ی پبده، تا راه اندازی وبسایت ویژه موزه، مطالب و عکس های مربوط در این وبلاگ درج و به دید و آگاهی مشتاقان به کتب و نسخ خطی و میراث فرهنگی ارزشمند خواهد رسید.

 

 

(برای مشاهده، بر روی ادامه ی مطلب کلیک نمایید)

ادامه مطلب
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢ فروردین ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

نوروزتان خجسته و پیروز باد!

نوروزتان خجسته باد! فرا رسیدن سال 1395 را خدمت شما شادباش می گویم و پیروزی و بهروزی را برای شما از درگاه ایزد توانا آرزومندم.

کوله بارش را زمستان بست و رفت 
تا که نوروز کهن از ره رسید

غنچه لب بر خنده زد، دل را گشود
تا صدای پای باران را شنید 

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٦:۳٩ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم