پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

گریوم سی ...

گریوم سی که و کهسار بی شیر

گریوم سی تفنگ منده بی تیر

 

گریوم سی پیایل رهده ور خو

گریوم سی شکال و بنگ برنو

 

گریوم سی دل تنگ و ز حالم

ز داغ گویل رهده ز مالم

 

گریوم سی دل بختم که بی یار

به خو منده به ای روزا و شوگار

 

گریوم سی که تاراز و منگشت

که کوگ خوش صداس رهد و نه ور گشت

 

گریوم سی کمیت منده بی زین

کد و یالس ز زهم جل پر هین

 

گریوم سی یل و تیپ سوارون

به سی کهمیر و سردار صیادون

گریوم سی که بی برف کهرنگ

به سی او دایل مندیر و دلتنگ

 

گریوم سی تش و چاله دم او

گریوم سی وجاق کور چی شو

 

گریوم سی تل و تمدار و جفنه

گریوم سی لوینه منده گسنه

 

گریوم سی چه بی نفت لالی

گریوم سی زمینا هشک و هالی

...
(حسین عبدالهی پبدنی)

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۳
Comments نظرات () لینک دائم

بختیاری و حفظ محیط زیست ...

بختیاری و حفظ محیط زیست ...

... دو تا پل نرهیل داشت. اوردسون و جفت ناهاد به گردن سون و کنداره[1] هیشه[2] هم ناهاد سرس و گالا[3] هیشه گیر داد بس که نووفته. دو لنده[4] گندم هم ناهاد ای تک و او تک هیش سر جفت[5] و ز زیر وا بند بست سون...

گدم: تاته قوات وات بیام؟

بی یو که بگوهه هری یا نه؛ گد: تربه نه وردار و بیو  ز دینم!

تربه سوک[6] بید! دستامه ز منه بنداس دروردم و ناهادمس به کول و وستم وا ره...

تاته قوات هیشه ناهاد به کار و به نیا چن تا هیل[7] زید. منستی مهندسیه که اخو نشخه ساختمون بریزه! ز لم[8] تا به رُه[9] پنشتا[10] هیل زید.

گدم: تاته په هیم یو شهم[11] زیدنه؟ یه خط اکشی و تموم؟

تاته قوات گد: بووم! به زمینی که اخویم شهم بزنیم اگویم یه چوگا. اسو منه زمینه چن تا هیل ازنیم و مابین هر هیله بس اگون یه شُپ[12]. شپ ازنیم که تهم[13] دادن قشنگ و خوو انجم وابووه و تهما نریسن سر یک یا جایی زس بی تهم نه مهنه و یا تنک نوابووه! سر هیل و منه شپ تهم ادیم تا نه زمین بی تهم به مهنه و نه گندما ز بین برون...

تربه نه زم استید و هالیس کرد. اسو پرس کرد ز کندم و یه بندسه وند سر شون.

واستاد و ریسه کرد به آسمون و یه چی منه دلس گد. نخواستم زس پرس کنم که چه گده... دیندا دسته ناهاد سر لوا و بهد ناهادس سر تیگپ. یه دسته هم ناهاد زیر تربه و یه دسته هم کرد منس و یه مست گندم درورد و پیشکینید[14] سر گل[15] و گد: یو سی بالنده،[16] یو سی چرنده - باقیسم خدا برکت بده سی هونه واده ... ای داد بی داد! ایما چندی به خوو مندیمه! یو به نیا به فرگ بالنده و چرنده هد و دیندا به فرگ هونه وادسه اسو ایما چه!  

جا خوم نشستم و رهدم منه فرگ! منه دلم خوندم:

  آخومی لول ز خومی، ز فرگ لیشم – هی به خوم نازستم که مو زس به پیشم

دیندا مال دیدم خومه به درس مکتو – دست و دل وازی ایل، ورداشتم اِز خو

...

(ستین بختیاری)

 [1] - کند= دار، ته دار، انتهای خیش

[2] - خیش، خیش را

[3] - گالاهین، تیغه ی آهنین خیش

[4] - کیسه ی کوچک، انبان کوچک

[5] - یوغ، چوبی که بر گردن یک جفت گاو قرار دهند.

[6] -سبک

[7] - شیار،چوگا کشیدن

[8] -پایین

[9] بالا

[10] - پنج تا

[11] - شخم

[12]-به هر بخش از تقسیم بندی زمین یک شپ گفته می شود

[13] - تخم، بذر

[14] -افشاند، پخش کرد

[15] - خاک، زمین

[16] -پرنده

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۳
Comments نظرات () لینک دائم

جلد کتاب «از پوده تا پبده» (درحال بررسی و اخذ مجوز برای چاپ و انتشار)

پبده و پبدنی


پُراپیک؟ (پر یا پیک؟)

... یه هو دستاس گره مست کرده اورد منه ریم و گد: پُراپیک؟( پر یا پیک!) پِرَکُم رهد و گدم: ناشادی نگران کیامرز! اَوراهیم رهد! تو خه سر دلمه بردی تش گرهده...
هیم جور که دستاسه گرهد بی دم ریم یه دنر هی اگد: پراپیک؟ پراپیک؟...
به خرشم زیدم ری مست راستس و گدم پر! جلدی گد: بازنده اآویدی کر! اسو دستسه واز کرد؛ دیدم پیکه! ادونستم که کیامرز نافرنگه و فِغره، دست چپسه جر دادم و مستسه واز کردم دیدم هو هم پیکه! تش به کارس نوسته هی ...

(ستین بختیاری)

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٦ دی ۱۳٩۳
Comments نظرات () لینک دائم

شادروان میرزا ناصر حیدری پبدنی

پبده و پبدنی

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۸:۳٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۳
Comments نظرات () لینک دائم

درود ای آسمان پاک کهسار ...

درود ای آسمان پاک کهسار  

درود ای همتبارم، بخت بیدار

 

درود ای سرزمین مهرورزان

 درود ای زادگاه بخت یاران

 

درود ای سربداران سبک بال

درود ای شیر افکن، کشته نُه دال  

 

درود ای فاتحان حصر و بیداد

دورد ای داده خاک ظلم بر باد

 

...

ز نام و آب و خاک و هم ز مهرت

ستاره بختیاری بر سپهرت

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٧:٥۱ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۳
Comments نظرات () لینک دائم

یه دردی ور دلم دونیده ریشه

یه دردی ور دلم دونیده ریشه

نه وا کارد ای بره نه برد و تیشه

 

به پیشم دشمنه، پشتم خودیه

اپاهم دشمنه، دردم ز خویشه

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٢ دی ۱۳٩۳
Comments نظرات () لینک دائم

مراسم چهلمین روز در گذشت شادروان محمود حیدری پبدنی- روانش شاد

پبده و پبدنی

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٢ دی ۱۳٩۳
Comments نظرات () لینک دائم

شادروان آکریم باقری پبدنی

 

پبده و پبدنی

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۸:٠۱ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۳
Comments نظرات () لینک دائم

تصویر تعدادی از مردان پبدنی

پبده و پبدنی

شهید شنبه امیری پبدنی

 

پبده و پبدنی

خانعلی باقری پبدنی 

پبده و پبدنی

شهربان امیری پبدنی

 

پبده و پبدنی

شادروان فیض اله باقری پبدنی

 

شادروان کریم باقری پبدنیپبده و پبدنی

 

 

شادروان یارعلی باقری پبدنی

 

 

شادروان نوروزعلی باقری پبدنی

 

شادروان غلام آقا باقری پبدنی

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٤:۱۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٥ دی ۱۳٩۳
Comments نظرات () لینک دائم

شادروان سوارعلی عبدالهی پبدنی

پبده و پبدنی

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۳:٤٧ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٥ دی ۱۳٩۳
Comments نظرات () لینک دائم

دلم دیندا- نیاته تا بیاهی

دلم دیندا- نیاته تا بیاهی
شو و روزم واباته تا بیاهی

اَو و جارو کنم وا هرس و مرزنگ
تیام مندیر پاته تا بیاهی
(ستین بختیاری)
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۳:۳٧ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٥ دی ۱۳٩۳
Comments نظرات () لینک دائم

آقای داریوش پبدنی،از برگزیدگان چهاردهمین دوره ی آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی

جناب آقای داریوش پبدنی، میراث دار و مجموعه دار برتر نسخ خطی و کتب نفیس، در همایش چهاردهمین دوره ی آیین بزرگداشت نسخ خطی کشور با در اختیار داشتن بیش از  200 نسخه ی خطی برگزیده شد. این انتخاب را به این مرد بزرگوار و میراث دار علاقه مند تبریک و تهنیت عرض می کنم. آرزوی پیشرفت و موفقیت هر چه بیشتر این برادر فرهیخته و فرهنگ مدار را از خداوند یگانه خواهانم.  

برگزیدگان این دوره: 1- آقای داریوش پبدنی با بیش از 200 نسخه خطی در اصفهان 2- آقای نادرقلی نادری رارانی با بیش از 200 نسخی خطی 3- انجمن مجموعه داران ایران(مهندس لطفی) به جهت حمایت از مجموعه داران نسخه های خطی.  برگرفته از فصل نامه ی میراث(ویژه نامه ی چهاردهمین) 8 دیماه 1393

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۳
Comments نظرات () لینک دائم

سستینم تونی بی بفا خوت ندونی...

ستینم تونی بی بفا خوت ندونی
هدی سی دلم گین و نا، خوت ندونی

به هرسا نیاهی به تیم چی مه نو
ز تیم جای هرس، هین ایا، خوت ندونی

گر زونیامی به سختی و دردم
هدی سیم به شو، سو تیا، خوت ندونی

لِمارم ز دیریت، ز پاونده، نا خوش
تونی سی دل مو دوا، خوت ندونی

...
(ستین بختیاری)

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٧ دی ۱۳٩۳
Comments نظرات () لینک دائم

شادروان آلطفعلی عبدالهی پبدنی

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۸:٠٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱ دی ۱۳٩۳
Comments نظرات () لینک دائم