پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

نوازندگان هنرمند و جوان در همایش دانشجویان بختیاری در دانشگاه صنعتی اصفهان

نوازندگان هنرمند و جوان در همایش فرهنگی دانشجویان بختیاری در دانشگاه صنعتی اصفهان سال1378

برای دیدن فیلم اینجا کلیک کنید

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ ; جمعه ٢۸ تیر ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

دوالالی(داماد لالایی، لالایی داماد، سرود دامادی)

ره مون دیره، ره مون دیره، ره مون دیره ناهوار
ز بالایی خان دوامون، همه مون تلمیت سوار

پل بوندین، پل بوندین، چو انار ترکه کنار
تا بیاهه، بگدرته، شا دُوا وزنه سوار

پل بوندین، پل بوندین، چو انار، ترکه دو لا
تا بیاهه، بگدرته، نو بهیگ وا شا دوا

مه چارده، مه چارده، ز پس که مَدِرَو
نوبهیگ مون، مه ماله ایدراهه مینه شو

بچینین آستاره هانه بکنین بند سیزنس
مه و افتونه بخونین تا بیان سی دیدنس

رمه هانه، زین بوندین همه مون وابویم سوار
نودوامون، به نیامون اروه خذمت یار

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱:٢٩ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

بار اوزی ...

 ستین بختیاری:

... پسین بید که «بار اوزی» نه بار کردن. توشمال یه دنر کار اکرد و شره کل و گاله ماله ورداشت بی و درگل و کرگل هم وا ساز توشمال منه مال دسمال بازی اکردن و زنگل و پیایل هم سیرسات بار اوزی عروسی نه ز زیر بهون بوو «دُوا» ایوردن به در. ملانوروز هم، بلگ سیاهه بار اوزی که بوو بهیگ داد بی، گرهد بی به دست و اخوند و 

ادامه مطلب
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

کلو

کلو وابیدم و لیوه به مالت
گرفگار لو و تیهای کالت

به تیر تیز مرزنگ تو وستم
شکالون بیو دمونی تی شکالت

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

تفنگ اوید وا بنگ و ز مال بنگ وریستاد

نوشته از ستین بختیاری

... تفنگ اوید وا بنگ و ز مال بنگ وریستاد؛ بنگ و بوو پیایل و کیک و چر زنگل منه یک پیتست به تله کوه خرد و دووارته اورگشت و منستی که ز چن تا مال بنگ وریستاده! ... سر لهد و پا پتی دونیدیم سی مال؛ بنگ مال کاری بمون کرد و چونون تشی به جون بیدیم که نفهمستیم چه پامون سر برد اروه یا هار و گل یا منه دغر گهر اروه یا منه شور و دره! به غیر کش خومونه رسوندیم منه مال...

... کهزاد دم بهون، هینالی و بی جون، شلال آوید بی سر گل؛ منستی که به خوو بید! ... 
زینس هیم جور که هی کیک و واک اکرد و اچرنید هی اگد: گدم تفنگه منه دم دست بچه یل! پیا گوش نکرد! زیدس بی به پیشه بهون؛ دروردس پاکس کرد و نهادس سر لی سر چل هونه که یه هو هیم بچه پری زیده ماشه سه کشید و تش نهاد به هونمون و بی سرسام کرد و ... کیکنید و چرنید و ری و میانه کند و ... 
کر که ندونست چه کرده واستاد بی بالا سر بوو و تُک تک هرساس ز تیاس گُلُپاسه پاک اکرد... چارچوونه اماده کردن و پیانه بستن بس و ... 
...مند تفنگی بی صحاو به گیل پیشه بهون و کری بی بوو و هونه ای بی پیا و مالی بی کهخدا...

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

برد مردآزما

... پیا خوش گفتاری بید و گفت و لفتس اشنیدنی بید و به دل انشست... ز رهرو اگد که رسید به «برد مردآزما»(مرد آزمای- merdazma)... 
گد: تا رسیدیم به برد مردازما، مو گیله قوامه زیدم وا والا کردمس زیر شالم و برد زیدم وا بغل و بلندس کردم و نهادمس سر برد بالاییس و یه گوه هم نهادم زیرس که تر و گلو نخوره و بووفته به لم و همه زیدن به گاله سیم... بردس گپه اما سیمو که اسو جوون بیدم و پرزور چی نبید... راستیاس مو به ویرم نمند که ای برد چه جایی هد! ایسا دونین «برد مرد آزما» منه کو مالره و منه چه جایی ز بختیاری هد؟

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٩:٤٦ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

زبان مادری(زون دایی)

بیاین وا یک، یه دم، وا زون دامون 
بگویم و هم به اشنیم، ز نیامون

دمونی دیر ز کار و مکتَو و درس
گُشیم تی یک همه، سُرفه دلامون

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ ; جمعه ٢۱ تیر ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

بخشی از سرزمین بختیاری از بلندای کوه سله تُر

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٤:٠۱ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

بازی و سرگرمیا منه مال...

.. تا اخواستیم که برویم به مال، هر کی سی خوس یه چی جم و جور اکرد و واخوس ابرد. مو و گووم هم چیامونه انهادیم تی یک و منه یه بستکونی اپیجنیدیم سون. یکی ز چیایی که زیتر اورداشتیم که هندا رهدن ز ویرمون نروه، دشکه و سیزن بید...
تا ارسیدیم زیر بهون نیرهدیم و به غیرکش ارهدیم به کُه و به صحرا تی جغله یل فامیل سی سرگرمی و بازی. اسو دشکه و سیزنه اماده اکردیم و وا بچه یل ارهدیم منه بته زارون و شهاز اگرهدیم که صداسون ز یر بته ها ادروید بگریم و ...
کار خووی نبید و جونور زون بسته نه آزار ادادیم و یا ز بین ابردیم. اما یو هم یکی ز بازی و سرگرمیا منه مالی بید که ایما هم انجمس ادادیم. 
اگوم ایسا دونین چه بازی و سرگرمی بید؟ ایسا هم چینون اکردین؟

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٩:٠٩ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

کی اگو ...!

کی اگو افتو چی تیها گرم تو برچ ای زنه
کی اگو صیاد چی مرزنگ تیت، تیر ای ونه

برچ و تیر ِتی و مرزنگ تو جنگه وا نهاد
خوم ادونم که پلات تمدار سی دل ای تَنه

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٩:٠٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

سیلات

نشستی بال تیهام چی مه نو
ز دل بارست هرسام، چی اَو ِ رو

ز شادی مال دل وسته به سیلات
که گاشد، چی نیا، وابویم هُم بو

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٩:٠٥ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

برگت بالا تیته!

برگت، بالا تیته!

... غار و ولنگ جغله ماله ورداشت بی و وا هیچی و هیشکی آروم نیگرهد؛ بس گدن چته؟ کی زیدته؟ کی چی بیت گده؟ و ... تهنا هی اغارنید و جم و جیلا اکرد...
...آروم که گرهد، کی مرداس بس گد: کرم! چته؟ کی چینون ناآرومت کرده تا بدم لاشس بکنن؟ جغله هرساسه وا پشت دست پاک کرد و هیم جور که سیکه اکند، انگست کشید به یکی ز جغله یل مال و گد: هیم یو بم گد «برگت بالا تیت» ... و دوارته زید زیر گریوه و ...
کی مرداس هم تا یونه زس اشنید، زید زیر هنده و گد: دیاره که پر لاشت هین بختیاریه و جور همه مون جینبل و به جوشی! . هندست و همه هم واس هندستن و جغله ز هنده اونون ز گریوه وست و هی نیشت بسون که هنده سون سی چنه؟...

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٩:٠۳ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

دست نوشته ی(دست خط) ملا خداداد احمدی پبدنی

ملا خداداد احمدی پبدنی، یکی از بازماندگان سالخورده و درس خوانده در مکتب و مکتب دار پبدنی است که از آگاهی های بسیار مذهبی و فرهنگی بختیاری برخوردار است و هنوز نوشتار را با خط خوش و زیبا به نگارش در می آورند. وی به یادگار دست نوشته خود را با آیات روح بخش کلام الهی، زیباتر و خوش تر نمودند؛ این نگاشته ی پربار و خوش، بهترین و گرانبهاترین هدیه ای بود که ایشان به من اهداء فرمودند. عمری پربار همراه با تندرستی برای ایشان آرزومندم.

تاریخ نگارش: تابستان 1390

   

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۸:٢٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم

فیلم خوانش شعر منم بختیاری در همایش دانشجویان بختیاری،دانشگاه صنعتی اصفهان

برای مشاهده ی فیلماینجا کلیک نمایید...
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٧:۳٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم